16 ม.ค. 2562
ซื้อ/buy 19400
0
ขาย/sale 19500
1289.5 1.0 31.92 0.02 51.97 0.55
GoldSpot USD-THB NyMexCrude