28 มิ.ย. 2560
ซื้อ/buy 20050
0
ขาย/sale 20150
1252.0 0.00 34.00 0.02 43.13 0.30
GoldSpot USD-THB NyMexCrude