18 พ.ค. 2561
ซื้อ/buy 19550
50
ขาย/sale 19650
1289.0 1.0 32.14 0.03 71.62 0.6
GoldSpot USD-THB NyMexCrude