20 ค.ค. 2560
ซื้อ/buy 20100
50
ขาย/sale 20200
1285.5 3.0 33.17 0.03 51.38 0.66
GoldSpot USD-THB NyMexCrude